ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Γενικές πληροφορίες για την διαδικασία δέσμευσης χώρων θα βρείτε (εδώ). (Η Προκαταρκτική Δέσμευση Χώρων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Χώρων της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
(Κατεβάστε σε μορφή PDF)

Άρθρο 1. Σε ποιούς διατίθενται:
Σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Δημόσιες Επιχειρήσεις ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Πνευματικά Ιδρύματα, Επιστημονικούς Φορείς, Οργανισμούς, Επιμελητήρια, Σωματεία, Συλλόγους, Πολιτιστικές Ομάδες ή άτομα κατά την κρίση του Δ.Σ. της ΑΕ.

Άρθρο 2. Πώς διατίθενται:
1. Με την υποβολή ενυπόγραφου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗΣ» (αίτηση για φορείς / αίτηση για άτομα) που ευρίσκεται στον δικτυακό τόπο της εταιρείας.
2. Το αίτημα για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
3. Αίτημα που υποβάλλεται από τυχόν οφειλέτη γίνεται δεκτό μόνο μετά την εξόφληση της οφειλής.
4. Αίτημα που περιέχει όρους ή περιορισμούς δεν γίνεται δεκτό.
5. Η απόρριψη του αιτήματος για οποιοδήποτε λόγο δεν δημιουργεί αξίωση κατά της Εταιρείας.

Άρθρο 3. Κωλύματα Διάθεσης:
1. Όταν το Πανεπιστήμιο χρειάζεται τους χώρους για δικές του εκδηλώσεις.
2. Όταν έχει διατεθεί σε άλλον που το ζήτησε νωρίτερα.
3. Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος ή οποιασδήποτε σύμβασής του με το Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 4. Υπογραφή Σύμβασης
1. Μετά την έγκριση του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος καλείται να υπογράψει τη σχετική ΣYMBAΣH μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, καταβάλλοντας την προκαταβολή.
2. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τεκμαίρεται ανάκληση του αιτήματος.

Άρθρο 5. Ανάκληση Αιτήματος–Ματαίωση:
1. Η ανάκληση γίνεται με έγγραφη δήλωση.
2. Αν η ανάκληση περιέλθει στο Πανεπιστήμιο πριν από την υπογραφή της ΣYMBAΣHΣ, ο ενδιαφερόμενος δεν επιβαρύνεται οικονομικά, ενώ αν περιέλθει μετά την υπογραφή, παρακρατείται ολόκληρο το ποσόν της προκαταβολής.
3. Αν η ματαίωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτή προβλέπεται από το Νόμο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο την καταβολή ολόκληρου ή μέρους μόνο του συμφωνηθέντος ποσού.

Άρθρο 6. Τρόπος Πληρωμής
Κατά την υπογραφή της ΣYMBAΣHΣ καταβάλλεται το 30% του ποσού. Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό εξοφλείται τρείς (3) ημέρες πριν από την χρήση των χώρων. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν μόνο την καταβολή της αποζημίωσης χρήσης χώρου και όχι τα ποσά που θα απαιτηθούν για οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες εκδηλώσεις οργανώνονται εξ΄ολοκλήρου από μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία στερούνται ικανών πόρων για την οργάνωση τους ή δεν υπάρχει χορηγός αυτών, το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του να μειώνει την καταβολή της αποζημίωσης χρήσης χώρου. Η μείωση αυτή, όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα απαιτούμενα λειτουργικά έξοδα των χρησιμοποιούμενων αιθουσών και λοιπών χώρων κατά τη χρήση της εκδήλωσης.

Άρθρο 7. Παράδοση & Παραλαβή Χώρων & Εξοπλισμού:
1. Γίνεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του
χώρου που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά αυτών.
2. Ευθύς μετά τη λήξη της εκδήλωσης, οι χώροι αποδίδονται στην Εταιρείας πάλι με πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται οι τυχόν απώλειες ή φθορές καθώς και η αποτίμησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Αντικείμενα και κάθε είδους υλικά που έχει προσκομίσει στους χώρους οργανωτής της εκδήλωσης επιτρέπεται να παρακρατηθούν από το Σ.Π.Κ., εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί οι προς αυτό υποχρεώσεις του οργανωτή.

Άρθρο 8. Περιορισμοί – Απαγορεύσεις – Ευθύνες:
1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την τήρηση των συμφωνηθέντων.
2. Απαγορεύεται:
α) Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί,
β) Η μεταβολή της διαρρύθμισης των χώρων,
γ) Η χρήση για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που         αναφέρονται στην ΑΙΤΗΣΗ,
δ) Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή    στερέωση αντικειμένων με καρφιά σε οποιονδήποτε χώρο,
ε) Η τοποθέτηση διαφημίσεων,
στ) Η υπεκμίσθωση των διατιθεμένων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.
3. Οι χρήστες των χώρων είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης των χώρων
4. Η Εταιρεία. δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις των χώρων που παραχωρεί προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους παραχωρηθέντες χώρους.
5. Οι χρήστες των χώρων. είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών ς στους χώρους που τους παραχωρούνται. Η Εαταιρεία. δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση δε που θα θεωρηθεί τυχόν υπόλογη έναντι τρίτων, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά του (υλική ή ηθική) από τον λόγο αυτό.

Άρθρο 9. Τελικές διατάξεις:
1. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τον Κανονισμό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους. Οι μεταβολές είναι δεσμευτικές εφόσον γνωστοποιηθούν έγκαιρα.
2. Από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ τεκμαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού από τον ενδιαφερόμενο, που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν καθώς και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών της Εταιρείας
3. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό και την ΣYMBAΣH επιλύονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
4. Παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισμού συνεπάγεται ανάκληση υπό του Δ.Σ. της Εταιρείας της διάθεσης των χώρων
5. Για τις διαφορές μεταξύ της Εταιρείες και κάθε τρίτου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Βόλου.